Общи условия за ползване

Общи условия за ползване на магазина masterklima.bg

Страни

Чл. 1.

Настоящите общи условия съдържат рамков договор за покупко-продажба между "САС КЛИМА" ООД, ЕИК/БУЛСТАТ: BG206053595, Седалище и адрес на управление: гр. Свищов ул. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ №97 вх.Б ет.4 ап.16, Е-mail: [email protected], Тел: +359887708850 от една страна и лицето, което е изявило по електронен път в уебсайта https://masterklima.bg съгласие с Общите условия, наречено по-долу за краткост „Клиент“, от друга.

Дефиниции

Чл. 2.

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

1. „Уебсайт“ („website“) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси. 2. "САС КЛИМА" ООД (https://masterklima.bg) е портален уебсайт (портал) – виртуален търговски и правно-информационен ресурс в Интернет, който дава възможност на потребителите за ползване на различни услуги, за закупуване на продукти чрез хипервръзки към ресурси, разположени на сървъра на „masterklima.bg” или на други сървъри, извън контрола на "САС КЛИМА" ООД. В електронния магазин може да откриете информация за предлагане на услуги от трети лица, които "САС КЛИМА" ООД разпространява, но не носи отговорност за извършването им.

3. "masterklima.bg" е уебсайт за електронна търговия и разпространение на услуги (до които има достъп и рекламодателят) – виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба и доставка на публикуваните в него стоки и услуги, който е съставна и обособена част от "САС КЛИМА" ООД".

4. „IP Адрес“ („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

5. „Клиент“ е физическо или юридическо лице, което по електронен път е заявило продукти за покупка или запитване/записване за използване на услуги от masterklima.bg, като по този начин e приело настоящите общи условия и е изразило съгласие за сключване на договора.

8. „Информация за клиент“ е обособена част от уебсайта "masterklima.bg", изпращаща информация на електронната ни поща, изискуема от "САС КЛИМА" ООД" при сключване на договора и съхранявана при masterklima.bg. Същата информация е само и изключително за фирмени цели и няма да бъде предоставяна на трети лица, освен в уредените от Закон случаи.

Поръчка

Чл. 3.

За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в "masterklima.bg"-магазин за стоки/продукти/услуги, Клиентът трябва:

1. Да е въвел коректни данни при потвърждаване на поръчката си в електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес – masterklima.bg.

2. Да се е съгласил с настоящите Общите условия по начина, описан в чл. 4.

Съгласие

Чл. 4.

(1) С електронната си поща, регистрирана при успешна поръчка през електронния магазин всяко ползващо услугите на "САС КЛИМА" ООД лице може да поиска или да се откаже от възможността да ползва предоставяните от "САС КЛИМА" ООД чрез електронния си магазин ресурси и услуги с нарочно електронно волеизявление по реда описан в ал. 2. След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия регистрираното в masterklima.bg лице може да ползва предоставяните от "САС КЛИМА" ООД чрез masterklima.bg-магазин ресурси и услуги, счита се обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

(2) С натискане на виртуалния бутон „Продължи“ Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема. Със записването му на съответен носител в сървъра на "САС КЛИМА" ООД" чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. "САС КЛИМА" ООД съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Клиента, имената на клиента, неговия адрес, валиден телефон и е-mail, тази информация е необходима, както за идентифициране на Клиента и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор, така и за изпращането и получаването за закупената от него стока. "САС КЛИМА" ООД не съхранява информация за банковите и картовите тайни на клиента.

(3) За всяка заявка за покупка между Клиента и "САС КЛИМА" ООД" въз основа на тези Общи условия се сключва отделен индивидуален договор. По индивидуалните договори за страните възникват всички права и задължения по настоящите Общи условия.

(4) При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на Рамковия договор, за страна по него се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

Публикуване на информация за стоките в "masterklima.bg." магазин

Чл. 5.

(1) "САС КЛИМА" ООД публикува на адрес https://masterklima.bg кратко описание и цена на всяка от стоките, които могат да се закупят чрез "masterklima.bg" магазин.

(2) "САС КЛИМА" ООД" не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

Публична покана

Чл. 6.

(1) Публикуването на описание и цена на стока в електронен магазин "masterklima.bg" е публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявление за покупка в съответствие с тях по описания в чл. 7 начин.

(2) При липса на складова наличност /възможно е някои от стоките да се намират все още при производителя/ от заявената стока "masterklima.bg", в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка по чл. 7, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до електронната пощенска кутия на Клиента.

Извършване на заявление за покупка

Чл. 7.

(1) Клиентът получава достъп до формата за извършване на заявления за закупуване на предлаганите в "masterklima.bg" - магазин стоки след като избере стоките и количествата, които желае да закупи и ги добави в кошницата за покупки посредством бутон "добави в кошницата".

(2) Волеизявлението за закупуване на стока от "САС КЛИМА" ООД"-магазин се счита за извършено след натискане на бутон "Приключи" след като са избрани и прегледани стоките, начина на плащане и начина на доставка, като се приема че клиента се е съгласил с общите условия преди да продължи към формата за разплащане.

(3) При посочени неверен или сгрешен адрес и/или телефон при подаване на заявката за "САС КЛИМА" ООД" би могло да не възниква задължение за сключване на договор с Клиента и изпълнение на поръчката.

Сключване на индивидуален договор

Чл. 8.

(1) Индивидуалният договор се счита сключен след приемане от "САС КЛИМА" ООД" на извършеното при условията на чл. 7 заявление за покупка.

(2) Заявлението за покупка се приема чрез изпращане на съобщение до електронна пощенска кутия на Клиента.

(3) Договорът поражда действие между страните след проверка на наличността на стоката предмет на заявлението за покупка и след потвърждаване на валидността на заявката на посочения от Клиента телефон за връзка.

Цени

Чл. 9.

(1) Всички цени са в български левове с ДДС.

(2) Дължимата от Клиента цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на извършване на заявлението за покупка на същата по начина описан в чл. 7.

Време и начини на плащане

Чл. 10.

(1) Цената по чл. 9 и разходите по доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:

1. в брой /наложен платеж/ при получаване на стоката от Клиента или от трето лице от името на същия;

2. Чрез банкова карта (кредитна дебитна)

3. по друг указан на уеб страницата на "САС КЛИМА" ООД"-магазин начин.

(2)   При отказ от направена поръчка, възстановяване на суми по плащания извършени плащания с банкова карта.

1.  В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 10 работни дни.

Права и задължения на страните

Чл. 11.

"САС КЛИМА" ООД" се задължава:

1. да достави в срок заявената за покупка стока

2. да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

Чл. 12.

(1) Клиентът се задължава:

1. да посочи точен и валиден телефон и адрес за доставка;

2. да плати цената на стоката;

3. да заплати разходите по доставката, при наличие на такива;

4. да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;

5. да получи вещта;

(2) Клиентът следва:

3. да не подава фиктивни заявки или друга информация;

4. да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

5. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права;

6. да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

До ...........................

 

/името на търговеца/

 

................................................................................

 

/адрес, ЕИК/

 

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

 

.......................................................... /описание на продукта/

 

Стоката е поръчана на ......................

 

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

 

.................................................................................../Име на потребителя/

 

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

 

 

 

...................                                                                             ..................................

 

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

 

 

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

14-дневният срок започва да тече от датата на:

сключване на договора – при договор за услуги;

приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца в добър търговски вид, без следи от употреба и/или монтаж и с цялостната опаковка, без тя да бъде нарушена по някакъв начин. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.

 

Права на потребителя

 Законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба;

чл. 112, чл. 113, чл. 114, чл. 115 от ЗЗП

Доставка

Чл. 13.

(1) Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок:

1. През зимните месеци до 8 работни дни, а през летните до 10 работни дни (или до предварително заявената от клиента дата)– за цялата страна.

(2) Срокът за доставка по ал. 1 започва да тече:

1. При плащане в брой – от момента на сключване на договора при условията на чл. 8

(3) Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

(4) Срока за доставка се счита за изпълнен по отношение на "САС КЛИМА" ООД" с предаването на стоката, подходящо опакована съобразно вида й за доставка на съответната спедиторска компания избрана на клиента.

(5) Стоката се доставя с помощта на куриерски фирми Транспрес, Еконт ООД, Спиди АД и съгласно техните общи условия или директно с транспорт на търговеца.

Предаване на стоката

Чл. 14.

(1) Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента.

(2) В случаите на чл. 10, ал. 1, т. 1 стоката се предава на лицата по предходната алинея след заплащане на дължимата цена и разходите по доставката.

(3) При предаване на стоката Клиентът или третото лице по ал. 1 подписват придружаващите я документи.

(4) При отказ извън случаите по чл. 15, ал. 1, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети "САС КЛИМА" ООД" за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.

(5) В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, "САС КЛИМА" ООД" се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Чл. 15.

(1) Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

1. доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;

2. при транспортирането стоката е повредена;

3. цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена по чл. 9;

4. "САС КЛИМА" ООД" не е спазило срока за доставка, а именно не е предало в срока, стоката на съответната спедиторска компания, избрана от клиента. "САС КЛИМА" ООД" не може да бъде отговорно и да отговаря за щети при недоставена в срок стока или доставена стока с дефекти от страна на спедиторската компания, като клиента си запазва правото да върне стоката ако желае при наличие на такива обстоятелства.

(2) Отказ за получаване на стоката при условията на предходната алинея е недопустим след подписване на придружаващите я документи по чл. 14, ал. 3.

(3) При условията на ал. 1, т. 1, както и при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

Разкриване на информацията

Чл. 17.

"САС КЛИМА" ООД" се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

1. е получил изричното съгласие на Клиента;

2. информацията се предоставя на дружества, в които "САС КЛИМА" ООД" притежава повече от 50% дялово или акционерно участие или които контролира пряко или косвено, както и на лица и дружества, които пряко или косвено го контролират;

3. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;

4. "САС КЛИМА" ООД" е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

Отговорност

Чл. 19.

"САС КЛИМА" ООД" не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства извън контрола на "САС КЛИМА" ООД" – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и чужди сървъри, извън контрола на "САС КЛИМА" ООД", както и проблеми с доставките следствие по вина на спедиторската компания.

Обезщетения

Чл. 20.

(1) Клиентът е длъжен да обезщети "САС КЛИМА" ООД" и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

Plane icon
Newsletter
Запиши се и получавай промо продукти!